• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Výstavy Stredoeurópsky dom fotografie ...ostatných 26.... 13.4. - 29.5.2016
...ostatných 26.... 13.4. - 29.5.2016

altFoto: Oto Skalický
Retrospektívna výstava oddelenia úžitkovej fotografie na ŠÚV Josefa Vydru v Bratislave

...Ostatných 26 rokov...

k výstave v Stredoeurópskom Dome fotografie

Uplynulo 26 rokov od ponovembrových udalostí v roku 1989 a 85 rokov od fungovania povestnej Školy umeleckých remesiel, ŠUR-ky, ku ktorej sa ako ku svojej predchodkyni dnes Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ŠUP-ka, hlási (toto skratkové označenie školy je dodnes zaužívané, aj keď presný názov školy sa počas jej existencie viackrát menil). Zo Šurky sa k nám prenáša silný odkaz výrazných osobností európskej fotografickej histórie ( Funke, Moholy-Nagy). Už tam bola kvalita fotografie zadefinovaná technickou kvalitou v prepojení s obsahom.

Po výstavách venovaných niektorým predošlým výročiam, sa táto výstava sústreďuje na obdobie od rokov deväťdesiatych do súčasnosti, je to výstava prác študentov, ktoré vznikli za pôsobenia Jána Strieša ako vedúceho fotografického oddelenia . Začiatkom svojho pedagogického pôsobenia ešte zachytil na ŠUP-ke študujúcu časť budúcich predstaviteľov tzv. Novej slovenskej vlny, ktorí jeho príchod na školu hodnotia ako pre nich v tom čase veľmi prínosný. Po silnom období manipulácie, zasahovania do fotografického obrazu na škole, vidí šírku možností, ktorú fotografia poskytuje a pomáha študentom nájsť svojim uvoľneným spôsobom osobité nápady, vážne aj hravé prístupy, riešenia.

Po období pôsobenia absolventov FAMU, najprv absolventov katedry kamery, ale potom absolventov katedry fotografie (J. Strieš, J.Csáderová) prichádzajú vyučovať aj, na kratšie či dlhšie obdobie, viacerí absolventi Vysokej školy výtvarných umení. Každý z nich silou svojej osobnosti, svojim špecifickým pohľadom, individuálnym prístupom, prispel viac či menej k prehlbovaniu myslenia a rozvoju kreativity a schopností praktického riešenia rôznorodých problémov fotografickej praxe. Z najvýraznejších absolventov VŠVU aj v súčasnostid pôsobí na fotografickom oddelení ŠÚV J.Vydru Jaroslav Žiak, ktorý svojim zameraním na klasický proces fotografie a prepojením na maľbu prispieva k jedinečnosti výuky na tejto škole.

Prirodzeným vývojom, od roku 2002 dochádza postupne vo výuke k vplyvu rozvoja digitálnej technológie a k potrebe zamerania pedagogického pôsobenia týmto smerom. Od roku 2004 sa plne využíva digitálna technológia ako pri zaznamenávaní obrazov, tak aj pri spracovávaní, archivácii a prenose. Tomu zodpovedá v posledných rokoch aj doplnenie pedagógov o odborníka v tejto oblasti. V súčasnosti je ním Peter Čintalan, absolvent VŠVU, ktorý posledné roky svojim zameraním vhodne dopĺňa skladbu pedagogického kolektívu.

Digitálizácia fotografického procesu výrazne ovplyvnila nielen technológiu záznamu, spracovania, či prenosu fotografického obrazu, ale zasiahla aj do jeho vizuality, do spôsobu vyjadrovania. Priniesla nové možnosti a nároky vo výuke, nové druhy zadaní.

Popri hlavnom prúde odbornej prípravy v digitálnej oblasti, potrebnej pre využitie v praxi, je neodmysliteľnou súčasťou učebného programu fotografického odboru Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, práca s klasickou veľkoformátovou fotografiou. Škola poskytuje aj možnosť zoznámiť sa s fotografickými technikami 19.-eho storočia, čo spolu so základmi technológie a náhľadom do dejín fotografie umožńuje lepšie pochopiť niektoré procesy.

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk